REGULAMIN

 1. Regulamin dotyczy wystawy pod tytułem „VAN GOGH Multi-Sensory Exhibition”, organizowanej w Hangar Czyżyny (Os. 2 Pułku Lotniczego 26A, 31-869 Kraków) od 10 lutego 2024 do 2 sierpnia 2024 r., zwanej dalej „Wystawą”.
 2. Organizatorem wystawy jest HIGH NOTE EVENTS sp. z o.o. sp.k. w Warszawie, pod adresem: 00-707 Warszawa, ul. Wasiutyńskiego 3, zwana dalej „Organizatorem
 3. Wstęp na teren Wystawy jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów dostępny jest w kasie oraz na stronie internetowej wystawavangogh.pl .
 4. Wstęp na teren Wystawy osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej. Pracownik wystawy może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego.
 5. Bilet wstępu jest ważny wyłącznie na określoną w jego treści datę i godzinę wejścia. Jednak Zwiedzający z biletem wystawionym na jedną godzinę wcześniej lub później może wejść na teren Wystawy, jeśli bieżąca frekwencja na to pozwala.
 6. Pracownicy Wystawy mają prawo do wstrzymania wejścia na Wystawę, jeśli w danym czasie liczba widzów przekroczy maksymalną liczbę odwiedzających. W takiej sytuacji Zwiedzający może poczekać na możliwość wejścia na Wystawę, lub wymienić bilet wstępu w kasie na inną godzinę/datę.
 7. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po przekroczeniu bramek wyjścia nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Wystawy na podstawie tego samego biletu.
 8. Zwiedzający zobowiązany jest zachować okazany bilet, aż do momentu opuszczenia Wystawy.
 9. Zwiedzający mają obowiązek pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej, torebek, plecaków i innych bagaży, za wyjątkiem torebek podręcznych o wymiarach max. 30cmx40cm.
 10. Zabrania się wnoszenia na teren Wystawy przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren wystawy wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, pracownicy wystawy mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a także żądania opuszczenia przez nią  Wystawy w uzasadnionych przypadkach.
 11. Zwiedzający zobowiązany jest na terenie Wystawy ściśle przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych i epidemiologicznych, a także wydanych na ich podstawie wytycznych i rekomendacji właściwych organów i instytucji. Jeżeli Zwiedzający nie stosuje się do tych norm, Organizator może odmówić mu wstępu na teren Wystawy, albo żądać natychmiastowego opuszczenia terenu Wystawy.
 12. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Wystawy.
 13. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Wystawy.
 14. Tematyka i specyfika Wystawy może wywołać różne emocje lub reakcję psychosomatyczne. Wstęp na teren Wystawy następuje na własną odpowiedzialność zwiedzającego lub odpowiedzialność jego opiekuna prawnego. Zwiedzający w każdej chwili ma prawo opuścić Wystawę, bez prawa powrotu na podstawie tego samego biletu.
 15. Na teren Wystawy nie będą wpuszczani Zwiedzający z jedzeniem oraz napojami niezabezpieczonymi szczelną nakrętką.
 16. Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania posiłków i napojów.
 17. Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 18. Na teren Wystawy nie ma możliwości wjazdu wózkiem dziecięcym.
 19. Na Wystawę nie zostaną wpuszczone osoby znajdujące się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy innych substancji odurzających.
 20. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody przez nich wyrządzone.
 21. Organizator Wystawy, ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wystawy i niedostosowanie się do zasad określonych niniejszym Regulaminem bądź poleceń porządkowych pracowników Wystawy.
 22. W przypadku niewłaściwego zachowania podczas zwiedzania, pracownicy Wystawy mają prawo do wyprowadzenia lub ujęcia w celu przekazania Policji osób przeszkadzających pozostałym Zwiedzającym lub zagrażającym bezpieczeństwu osób lub mienia.
 23. Zwiedzający Wystawę przyjmuje do wiadomości, że eksponaty oraz wyposażenie Wystawy stanowią mienie znacznej wartości w rozumieniu art. 115 § 5 Kodeksu karnego, lub mienie wielkiej wartości w rozumieniu art. 115 § 6 Kodeksu karnego, wobec czego ich uszkodzenie, zniszczenie lub zabór wiążą się z odpowiedzialnością cywilną (odszkodowanie pieniężne) i zaostrzoną odpowiedzialnością karną sprawcy, przewidzianą za wyrządzenie znacznej szkody lub szkody w wielkich rozmiarach.
 24. Reklamacje można składać Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej na adres: „High Note Events sp. z o.o.” sp.k., Dział Reklamacji, ul. Wasiutyńskiego 3, 00-707 Warszawa. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu na miejsca, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie ustawowym.
 25. Dobrowolne wejście na teren Wystawy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości.

Prosimy wszystkich odwiedzających o kulturalne i ciche zachowanie oraz nieprzeszkadzanie innym odwiedzającym.